REGULAMIN


MEMORIAŁ JURKA ZAWADZKIEGO  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, rekreacji i zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie regionalnych szlaków, miejscowości i walorów turystycznych.
  3. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
  4. Uczczenie pamięci jednego z założycieli Stowarzyszenia Cyklistów "Szklarska Poręba na dwóch kółkach" i zasłużonego działacza na rzecz rozwoju turystyki Jurka Zawadzkiego.

  2. ORGANIZATOR
  Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach”
  siedziba: Szklarska Poręba 58-580 ul. Jedności Narodowej 10
  tel : 075 717 25 61 lub 601 754 557
  e-mail: info@bike.superhost.pl
  www.bike.superhost.pl

  3. ZGŁOSZENIA
  UWAGA !!!!! Organizatorzy nie pobierają opłaty za uczestnictwo !!!!! 

  Zapisy będą przyjmowane do godziny 10.30 w dniu startu (3 maja 2007r.) w biurze zawodów znajdującym się przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenicę w Szklarskiej Porębie.

  4. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
  1. Zawody rozgrywanę są na dystansie 20 km.
  2. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
  3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. We wszystkich spornych sprawach nieregulowanych tymi przepisami będzie decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorami.
  5. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodniczki i zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego z punktów kontrolnych.
  7. Brak numeru startowego, lub uszkodzenie uniemożliwiające odczytanie przez sędziów na wszystkich punktach kontrolnych będzie karane dyskwalifikacją.
  8. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad „Fair Play”, regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów oraz wszystkich uczestników zawodów.
  9. Zawodnicy powinni szanować zieleń oraz nie zanieczyszczać terenu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
  10. Zawodnicy są zobowiązani do jazdy w kasku sztywnym.


  5. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
  1. Numer startowy.
  2. Trofea sportowe dla zwycięzców.
  3. Obsługę sędziowską na starcie i mecie.
  4. Profesjonalne zabezpieczenie i oznakowanie trasy.
  5. Obsługę medyczną na trasie i w miasteczku zawodów.
  6. Ubezpieczenie NW.

  6. RUCH DROGOWY
  Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
  Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

  7. NAGRODY
  1. Organizator przewidział cenne nagrody rzeczowe.
  2. Zwycięzcy otrzymają trofea sportowe.
  3. Trzech najlepszych zawodników ma obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji.


  8. KARY
  Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary :
  1. Upomnienie
  2. Dyskwalifikacja.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
  Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
  Zawodnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.
  Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
  Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
  Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
  Start w zawodach oznacza akceptację powyższego regulaminu.
  Organizator z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.


  Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach”